Sunday, 20/01/2019 - 08:03|
Chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường THPT Vĩnh Định 2003 - 2018.
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Thời khóa biểu khối sáng

(Áp dụng từ ngày 23/10/2017)

Trường THPT Vĩnh Định

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ 1

THI KHOÁ BIỂU

Số 4

BUỔI SÁNG

Thực hiện từ ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

TH
TIẾT

10A1

(ThanhAV)

10A2

(Bình S)

10B1

(Thanh)

10B2

(Chính)

10B3

(Tình)

12A1

(Vân)

12A2

(Lập)

12B1

(Hoàng)

12B2

(Cường)

12B3

(Hiếu)

12B4

(Bê)

12B5

(Ánh)

12B6

(Phương)

12B7

(HàGD)

12B8

(Nhật)

2

1

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

Chào cờ

2

NNgữ-Thanh

GDCD - HàGD

Hoá - Thanh

CNghệ - KAnh

Hoá - Vân

Địa - Ý

Toán - Lập

Toán - Hoàng

Sinh - Bình S

Hoá - Tâm

Địa - Hưởng

Lý - Ánh

Toán - Hiếu

Toán - Nhật

Văn - DungV

3

Toán - Kiện

Tin - Na

CNghệ - KAnh

Toán - Chính

TC.Hoá - Vân

Toán - Lập

Địa - Ý

Hoá - Thanh

Toán - Hoàng

Địa - Hưởng

Toán - Hiếu

Văn - Trang

NNgữ - Phương

TC.Toán - Nhật

Văn - DungV

4

Văn - BìnhV

Hoá - Thắng

Toán - Hải

GDCD - HàGD

CNghệ - KAnh

Văn - Bê

Sử - Hằng S

Địa - Hưởng

Văn - Tuyến

GDCD - Sinh

Toán - Hiếu

Văn - Trang

Hoá - Tâm

Văn - DungV

Toán - Nhật

5

Văn - BìnhV

Hoá - Thắng

Toán - Hải

Sử - Hằng S

Tin - Na

Văn - Bê

Lý - Tuấn

Tin - Phú

Văn - Tuyến

Toán - Hiếu

GDCD - Sinh

Toán - Nhật

Văn - Trang

Địa - Ý

GDCD - HàGD

3

1

Lý - Ánh

Toán - Trung

Địa - Hưởng

Hoá - Vân

Toán - Chính

CNghệ - Nguyên

NNgữ - Phương

Lý - Tất

Toán - Hoàng

Toán - Hiếu

Văn - Bê

Toán - Nhật

Sinh - Phụng

Sử - Tý

Tin - Phú

2

CNghệ - KAnh

NNgữ - Tú

Lý - Chi

NNgữ - Nghĩa

Toán - Chính

Lý - Tuấn

CNghệ - Nguyên

Văn - Tuyến

Toán - Hoàng

TC.Toán - Hiếu

Sử - Dung S

Sinh - Phụng

Địa - Hưởng

Tin - Phú

Sử - Tý

3

Tin - Na

CNghệ - KAnh

Toán - Hải

TC.NNgữ - Nghĩa

Văn - Bê

Sử - Dung S

Văn - BìnhV

Văn - Tuyến

Sinh - Bình S

Tin - Phú

Lý - Tất

Sử - Hằng S

Văn - Trang

Toán - Nhật

Lý - Tuấn

4

Sinh - Bình S

Tin - Na

TC.Toán - Hải

Lý - Chi

NNgữ - Tú

Hoá - Vân

Sinh - Phụng

Sử - Hằng S

Văn - Tuyến

Văn - BìnhV

Toán - Hiếu

Lý - Ánh

Văn - Trang

Lý - Tuấn

Toán - Nhật

5

Hoá - Thắng

Lý - Ánh

Sử - Hằng S

Toán - Chính

Địa - Hưởng

Sinh - Phụng

Hoá - Vân

Toán - Hoàng

Sử - Dung S

Văn - BìnhV

TC.Toán - Hiếu

Tin - Phú

CNghệ - Đức

TC.Lý - Tuấn

TC.Toán - Nhật

4

1

Toán - Kiện

Toán - Trung

Tin - Hạnh

Địa - Hưởng

Lý - Tình

GDCD - Sinh

Văn - BìnhV

Lý - Tất

Hoá - Cường

Sinh - Bình S

Toán - Hiếu

Sử - Hằng S

Lý - Ánh

Toán - Nhật

Địa - Ý

2

Toán - Kiện

Toán - Trung

Hoá - Thanh

Tin - Hạnh

TC.Lý - Tình

Toán - Lập

Văn - BìnhV

Sinh - PhươngS

NNgữ - Dũng

Lý - Tất

Hoá - Cường

Địa - Hưởng

Sử - Tý

Lý - Tuấn

NNgữ - Nghĩa

3

Văn - BìnhV

Văn - Thành

TC.Hoá - Thanh

Tin - Hạnh

Tin - Na

NNgữ - Nghĩa

Toán - Lập

Sử - Hằng S

NNgữ - Dũng

TC.Lý - Tất

TC.Hoá - Cường

TC.Lý - Ánh

Tin - Phú

GDCD - HàGD

Sử - Tý

4

Tin - Na

Lý - Ánh

Lý - Chi

NNgữ - Nghĩa

GDCD - HàGD

Tin - Phú

Sử - Hằng S

NNgữ - Chung

Địa - Hưởng

Sử - Dung S

Sinh - Bình S

Toán - Nhật

Toán - Hiếu

NNgữ - Nam A

Lý - Tuấn

5

Lý - Ánh

Sinh - Bình S

Văn - BìnhV

Lý - Chi

Sử - Hằng S

Sử - Dung S

Địa - Ý

Văn - Tuyến

Tin - Phú

Địa - Hưởng

Lý - Tất

TC.Toán - Nhật

Toán - Hiếu

NNgữ - Nam A

Hoá - Cường

5

1

 

 

 

 

 

Văn - Bê

Toán - Lập

TC.Hoá - Thanh

Lý - Tất

Toán - Hiếu

Tin - Phú

Hoá - Cường

Lý - Ánh

Địa - Ý

Sinh - Phụng

2

 

 

 

 

 

Toán - Lập

Tin - Phú

Sinh - PhươngS

TC.Lý - Tất

Toán - Hiếu

NNgữ - Dũng

Văn - Trang

TC.Lý - Ánh

Hoá - Thanh

Địa - Ý

6

1

Toán - Kiện

Toán - Trung

NNgữ-Thanh

Văn - Bê

Lý - Tình

Địa - Ý

Hoá - Vân

GDCD - Sinh

Lý - Tất

NNgữ - Nam A

Hoá - Cường

Toán - Nhật

Sinh - Phụng

Sử - Tý

Văn - DungV

2

TC.Toán - Kiện

TC.Toán - Trung

NNgữ-Thanh

Văn - Bê

NNgữ - Tú

NNgữ - Nghĩa

Hoá - Vân

TC.Lý - Tất

Sử - Dung S

NNgữ - Nam A

NNgữ - Dũng

Hoá - Cường

Địa - Hưởng

Sinh - Phụng

Toán - Nhật

3

NNgữ-Thanh

Hoá - Thắng

TC.Lý - Chi

Sinh - Nhuyền

TC.NNgữ - Tú

NNgữ - Nghĩa

Lý - Tuấn

Địa - Hưởng

GDCD - Sinh

Văn - BìnhV

NNgữ - Dũng

NNgữ - Chung

Sử - Tý

Văn - DungV

Toán - Nhật

4

Hoá - Thắng

NNgữ - Tú

Văn - BìnhV

NNgữ - Nghĩa

Văn - Bê

Lý - Tuấn

Sinh - Phụng

Toán - Hoàng

NNgữ - Dũng

Lý - Tất

Sử - Dung S

NNgữ - Chung

Toán - Hiếu

Văn - DungV

CNghệ - Đức

5

Hoá - Thắng

Địa - Hưởng

Văn - BìnhV

TC.Lý - Chi

Văn - Bê

Hoá - Vân

GDCD - Sinh

TC.Toán - Hoàng

Hoá - Cường

Sử - Dung S

TC.Lý - Tất

CNghệ - Đức

TC.Toán - Hiếu

Toán - Nhật

Sinh - Phụng

7

1

Sử - Lan

Sinh - Bình S

NNgữ-Thanh

Toán - Chính

Hoá - Vân

Toán - Lập

NNgữ - Phương

CNghệ - Nguyên

Toán - Hoàng

NNgữ - Nam A

Văn - Bê

Sinh - Phụng

Hoá - Tâm

CNghệ - Đức

Hoá - Cường

2

Địa - Hưởng

Sử - Lan

TC.NNgữ-Thanh

TC.Toán - Chính

NNgữ - Tú

TC.Toán - Lập

NNgữ - Phương

NNgữ - Chung

TC.Toán - Hoàng

Sinh - Bình S

Văn - Bê

GDCD - HàGD

TC.Hoá - Tâm

Sinh - Phụng

TC.Hoá - Cường

3

NNgữ-Thanh

NNgữ - Tú

Tin - Hạnh

Hoá - Vân

Sinh - Nhuyền

Sinh - Phụng

Lý - Tuấn

NNgữ - Chung

TC.Hoá - Cường

CNghệ - Nguyên

Sinh - Bình S

Địa - Hưởng

GDCD - HàGD

Hoá - Thanh

NNgữ - Nghĩa

4

Sinh - Bình S

Văn - Thành

GDCD - HàGD

TC.Hoá - Vân

Toán - Chính

Lý - Tuấn

Toán - Lập

Toán - Hoàng

Địa - Hưởng

Hoá - Tâm

CNghệ - Nguyên

NNgữ - Chung

NNgữ - Phương

TC.Hoá - Thanh

NNgữ - Nghĩa

5

GDCD - HàGD

Văn - Thành

Sinh - Nhuyền

Văn - Bê

TC.Toán - Chính

Hoá - Vân

TC.Toán - Lập

Hoá - Thanh

CNghệ - Nguyên

TC.Hoá - Tâm

Địa - Hưởng

TC.Hoá - Cường

NNgữ - Phương

NNgữ - Nam A

TC.Lý - Tuấn

 

 

P.HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Lê Văn Anh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết